بسمه تعالی 


خواهشمند است جهت شرکت در نمایشگاه فرم زیر را دانلود و پس از پر کردن به ایمیل دبیرخانه همایش آبیاری و کاهش تبخیر ارسال گردد.

Email:Ncier@conf.uk.ac.ir

فرم ثبت نام نمایشگاه