اهداف همایش


-          آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در زمینه  مدیریت و بهبود مصرف آب

-          فراهم سازی بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات در زمینه راهکارهای بهبود مصرف آب در زمینه کشاورزی، خدمات شهری و صنعت

-          جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین و تجربیات گذشته در بهینه سازی فعالیت ها

-          توجه به مقوله توسعه پایدار