کمیته برگزاری
دکتر عباس رضایی
رئیس
استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: rezaei [at] uk.ac.ir
دکتر سودابه گلستانی
دبیر کمیته علمی
استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: s.golestani [at] uk.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر مرضیه ثمره هاشمی
دبیر کمیته اجرایی
استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: samare [at] uk.ac.ir
کمیته برگزاری
دکتر ساره سیاری
مسئول دبیرخانه
دکتری سازه های آبی دانشگاه شهیدباهنر کرمان
پست الکترونیکی: sarehmn [at] gmail.com
کمیته علمی
دکتر غلامعباس بارانی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: gab [at] uk.ac.ir
دکتر محمد جواد خانجانی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: khangani [at] yahoo.com
دکتر مجید رحیم پور
عضو کمیته علمی
دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: rahimpour [at] uk.ac.ir
دکتر محمد باقر رهنما
عضو کمیته علمی
دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: mbr [at] uk.ac.ir
دکتر محمدمهدی احمدی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: ahmadi_mm [at] uk.ac.ir
دکتر کوروش قادری
عضو کمیته علمی
دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: kouroshqaderi [at] uk.ac.ir
دکتر بهرام بختیاری
عضو کمیته علمی
دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: drbakhtiari [at] uk.ac.ir
دکتر محمد ذونعمت کرمانی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: zounemat [at] uk.ac.ir
دکتر نسرین سیاری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه باهنر کرمان
پست الکترونیکی: na.sa [at] uk.ac.ir
دکتر علی شهیدی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه بیرجند
پست الکترونیکی: ashahidi [at] birjand.ac.ir
دکتر سید حسن طباطبایی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: tabatabaei [at] sku.ac.ir
دکتر تورج هنر
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: honar [at] shirazu.ac.ir
دکتر علی باقری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: ali.bagheri [at] modares.ac.ir
دکتر محمود شفاعی بجستان
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه چمران اهواز
پست الکترونیکی: m_shafai [at] yahoo.com
دکتر کامران داوری
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: k.davary [at] um.ac.ir
دکتر بیژن قهرمان
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: bijangh [at] um.ac.ir
دکتر محمد شایان نژاد
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: shayannejad [at] cc.iut.ac.ir
دکتر جهانگیر عابدی کوپایی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: koupai [at] cc.iut.ac.ir
دکتر علی ایوب زاده
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: ayyoub [at] modares.ac.ir