چهارشنبه 06 شهریور 1398
09:00 تا 12:20
افتتاحیه
06 شهریور 1398 ساعت 9:00 تا 12:20
محل برگزاری
تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان
چهارشنبه 06 شهریور 1398
12:20 تا 13:30
پذیرش میهمانان
پذیرش شرکت کنندگان و بازدید از نمایشگاه، 06 شهریور ساعت 12:20 تا 13:30
محل برگزاری
سالن دانشکده کشاورزی
چهارشنبه 06 شهریور 1398
15:30 تا 18:00
نشست تخصصی
نشست آب و صنعت، 06 شهریور ساعت 15:30 تا 18:00
محل برگزاری
سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی
پنج شنبه 07 شهریور 1398
08:30 تا 12:30
نشست تخصصی
نشست آب و کشاورزی، 07 شهریور ساعت 8:30 تا 12:30
محل برگزاری
سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی
پنج شنبه 07 شهریور 1398
08:30 تا 16:00
ارائه مقاله
ارائه مقالات پوستری، 07 شهریور ساعت 8:30 تا 16:00 و ارائه مقالات شفاهی، 06 شهریور ساعت 13:30 تا 15:30
محل برگزاری
طبقه دوم دانشکده کشاورزی، ارائه مقالات پوستری و کلاس Q1 و کلاس Q2، ارائه مقالات شفاهی
پنج شنبه 07 شهریور 1398
14:00 تا 16:00
نشست تخصصی
نشست آب و خدمات شهری، 07 شهریور ساعت 14:00 تا 16:00
محل برگزاری
سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی
پنج شنبه 07 شهریور 1398
16:30 تا 17:00
اختتامیه
تقدیر و تشکر و سخنرانی، 07 شهریور ساعت 16:30 تا 17:00
محل برگزاری
سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی