آدرس : کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، بخش علوم و مهندسی آب، دبیرخانه پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، کد پستی : 7616914111- صندوق پستی : 133-76169
تلفن:  03433257233
 ساعت پاسخگویی: 9 تا 14
فکس: 33257233_034
ایمیل    : ncier@conf.uk.ac.ir

کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، بخش علوم و مهندسی آب، دبیرخانه پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، 

دسترسی به سایت :
1- آدرس مستقیم سایت همایش :http://ncier15.uk.ac.ir
2- ورود به سایت دانشگاه شهید باهنر به آدرس www.fa.uk.ac.ir ، خدمات الکترونیک- سامانه همایش ها-
 
پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر.

شما همچنین می توانید با پر کردن فرم زیر سوالات خود را با ما در میان بگذارید:


Refresh Code