1. تمدید مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 15 تیر ماه تمدید شد
2. سومین جشنواره ملی عکس آب
انجمن علمی و دانشجویی علوم و مهندسی اب دانشگاه شهید باهنر کرمان با همراهی کانون فیلم و عکس دانشگاه و به همت پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر ، اقدام به برگزاری سومین جشنواره ملی عکس آب می نماید