لیست مراکز اقامتی موجود در سطح شهر کرمان جهت هماهنگی و اقامت شرکت کنندگان در همایش تقدیم می­گردد

 

ردیف

مرکز اقامتی

شماره تماس (کد شهر کرمان034)

1

هتل پارس کرمان

26-32119301

2

هتل اخوان کرمان

32441411-32442799-32449113

3

هتل گواشیر

32510734

4

هتل کرمانیا

09154770106

5

هتل جهانگردی

5-32445203

6

هتل آپارتمان آسام کرمان

2-32474840

7

مهمانسرای مجتمع ایرانگردی و جهانگردی

32820012-32820034

8

هتل کرمان

32513070

9

اقامتگاه سنتی شهباز

09360534300

10

هتل هزار

32260040-32260791-32267099-32269302

11

هتل ناز

32446786

12

هتل امین

32229464

13

هتل صحرا

32223198